Laatste nieuws BAS register en SABE regeling

Stand van zaken BAS-register

In een kleine drie jaar zijn er ongeveer 10.000 adviesvouchers en 600 bedrijfsplanvouchers toegekend aan boeren die aan de slag willen met verduurzamingsopgaven. Daarnaast zijn er tientallen praktijkleernetwerken begonnen, waarin boeren samen kennis delen en verspreiden. Sinds april vorig jaar zijn de eerste dertig demobedrijven gestart. Ook zien we dat agrarische bedrijfsadviseurs gebruik maken van de opleidingen bij groen onderwijs op aandachtsgebieden. Het belang van onafhankelijk goed agrarisch advies was al belangrijk, maar is sinds de Sabe-regeling nog belangrijker en het BAS-register is daarmee een vaste pijler in het LNV-beleid geworden. Dit is ook terug te zien in de huidige ontwikkelingen voor sociaal-economische begeleiding bij transitie-opgaven en in de onlangs verschenen Kamerbrief over het belang van onafhankelijk advies bij de geïntegreerde gewasbescherming. Bovendien blijkt uit een tussentijdse meting van RVO dat vanuit de boeren zelf de bruikbaarheid en kwaliteit van het advies overwegend positief wordt beoordeeld.

BAS register wordt gekoppeld aan Nationaal Strategisch Plan / Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Deze eerste jaren hebben vooral in het teken gestaan van de ontwikkeling van de Sabe-regeling zelf, het opzetten en inrichten van het nationale BAS register, het registreren van zoveel mogelijk BAS-adviseurs en de openstellingen van de Sabe-vouchers. In de afgelopen periode is het Ministerie van LNV verder gegaan, in afstemming met de vab en de BAS commissie, met het doorontwikkelen van de Sabe-regeling en het BAS-register. Vanaf dit jaar zal de Sabe-regeling onderdeel vormen van het NSP/GLB en daarvoor is de regeling op een aantal punten aangepast in de afgelopen maanden. Dit betreft met name enkele inhoudelijke wijzigingen in de aandachtsgebieden waarover wordt geadviseerd.

Nieuwe openstelling

Het Ministerie van LNV wil in juni de Sabe-regeling nieuwe stijl vanuit het NSP/GLB voor het eerst openstellen. Dat is een planning waar het Ministerie op koerst en dit bericht geeft ruimte aan adviesbureaus die qua capaciteit hier rekening mee willen houden. Het is de bedoeling dat in ieder geval de advies- en bedrijfsplanvouchers dan weer worden opengesteld. Nadere details hierover volgen nog. Dan zal ook meer bekend gemaakt worden over de veranderingen in de regeling.

Het Ministerie wil samen met de adviseurs, adviesbureaus en andere partijen een slag maken om het aantal BAS-erkende adviseurs te laten groeien, gelet op de groeiende vraag en behoefte aan onafhankelijk agrarisch advies vanuit de samenleving en het LNV-beleid. Kwaliteitsborging hiervan is en blijft essentieel. Dit wordt bewaakt door de BAS-commissie en qua Permanente Educatie door de nieuwe commissie van Opleiding en Accreditatie. Tot slot is ook de aanpak Piekbelasters een belangrijk onderwerp waar het Ministerie van LNV mee aan de slag is. Hier wordt nagedacht over het inzetten van de Sabe-regeling om deze doelgroep specifiek te ondersteunen met onafhankelijk advies. Hoe wat en wanneer is nog onderwerp van gesprek en uitwerking, maar het is wel belangrijk om dit alvast mee te nemen in toekomstige planningen, want ook dit zal nog dit jaar een plek gaan krijgen.