OVER ONS

Noud_Janssen2Het bestuur van Agrivaknet wordt gevormd door het dagelijks bestuur (DB) en de voorzitters van de stuurgroepen. De leden van het DB worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) benoemd.

20111109_16 voorzittershamer Kor ALVZij zijn vooral belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en zijn gemachtigd om beslissingen te nemen die weinig uitstel verdragen. Het DB vergadert vier keer per jaar, waarvan twee keer per jaar de voorzitters van de stuurgroepen later aanschuiven.

Vanaf 1 juli 2018 bestaat het DB uit de volgende personen:

  • Noud Janssen (voorzitter)
  • Ruud Michiels (penningmeester)
  • Albert Hoekerswever
  • Ruben Tolboom
  • vacant

Vanuit de stuurgroepen schuiven de volgende voorzitters aan tijdens het bestuurlijk overleg (twee keer per jaar):

  • Niki Nuijten (Expeditie)
  • Berdine Sweep (Herkauwers)
  • Christian Wolbrink (Pluimvee)
  • Roy Strikkeling (Varkens)

De stuurgroepen worden bij de organisatie van hun evenementen bijgestaan door het projectbureau.
Irma van Kreij is hierin als projectmanager actief. Naast de ondersteuning van de stuurgroepen onderhoudt zij de contacten met externe partijen en agrarische scholen. Ook speelt zij een grote rol bij het tot stand komen van ons jaarlijkse magazine “De Bedrijfsadviseur”. Daarnaast verzorgt Irma de input voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief “Agrivaknet Actueel”.

Naast Irma maken nog twee dames deel uit van het projectbureau. Dit zijn Marianne Hengeveld en Miranda Lagemaat, werkzaam voor CEB Overijssel te Lettele. Op deze plek is eveneens de centrale administratie van Agrivaknet gevestigd. Ook ondersteunen zij de stuurgroepen met allerlei uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast worden vergaderingen genotuleerd en wordt toegezien op het opvolgen van de daaruit voortvloeiende acties. Vanuit het projectbureau wordt ook de leden- en financiële administratie verzorgd.

Sponsoring van Agrivaknet biedt u de ideale gelegenheid om onder de aandacht te komen bij een invloedrijke groep personen die in nauw contact staan met uw eindafnemers. Wij hebben hiervoor diverse mogelijkheden variërend van het plaatsen van een advertentie in ons magazine “De Bedrijfsadviseur” tot het samenstellen van uw eigen zogenaamde “kennispartnerpakket” op maat.
Dit kennispartnerpakket kan verschillende onderdelen bevatten. Zo kunt u Agrivaknetleden op uw bedrijf ontvangen tijdens een diergroepbijeenkomst en hieraan een inhoudelijke programmabijdrage leveren. Ook is het mogelijk om een gastcolumn op onze website of in onze nieuwsbrief te schrijven.

Voor het bespreken van de mogelijkheden verwijzen wij u graag door naar Monique Wichers Schreur van Agrio. Zij verzorgt voor ons de advertentieverkoop en mogelijkheden tot sponsoring.

Hieronder volgt een opsomming van de sponsorpakketten zoals deze begin dit jaar aan onze relaties zijn aangeboden:

Partnerpakket 1

– 1/1 full colour advertentie in Agrivaknetmagazine “De Bedrijfsadviseur” (oplage 3.000 exemplaren)
– Banner op de website van Agrivaknet gedurende het gehele jaar
– Banner op de tweewekelijkse nieuwsbrief Agrivaknet Actueel gehele jaar
– Bedrijfslogo op de aankondiging van de Agrivaknetconferentie
– Standruimte tijdens de Agrivaknetconferentie
– 2 gratis toegangskaarten voor de Agrivaknetconferentie, ter waarde van € 300,-
– Bedrijfslogo in beeld tijdens de presentatie op de Agrivaknetconferentie
– Partnertarief voor dit pakket: € 4.000,-

Partnerpakket 2
– 1/1 full colour advertentie in Agrivaknetmagazine “De Bedrijfsadviseur”
– Bedrijfslogo op de aankondiging van de Agrivaknetconferentie
– Standruimte tijdens de Agrivaknetconferentie
– 2 gratis toegangskaarten voor de Agrivaknetconferentie, ter waarde van € 300,-
– Bedrijfslogo in beeld tijdens de presentatie op de Agrivaknetconferentie
– Banner op de Agrivaknetconferentie nieuwsbrief
– Partnertarief voor dit pakket: € 3.000,-

Bannering
– Banner op de website van Agrivaknet, tarief per maand: € 250,-
– Banner in de tweewekelijkse nieuwsbrief Agrivaknet Actueel,
– prijs per nieuwsbrief: € 175,-

Advertentie in Agrivaknetmagazine De Bedrijfsadviseur

– Oplage 3.000 exemplaren

– 1/1 pagina full colour € 2.250,-
– 1/2 pagina full colour € 1.475,-
– 1/4 pagina full colour € 850,-

shutterstock_269884550Kippendokters
De oorsprong van Agrivaknet ligt in 1949, toen een groepje pluimveeselecteurs ging samenwerken. Anderen volgden hun voorbeeld en zo ontstond de Landelijke Organisatie van Selecteurs (LOS). Zij ambieerden het twijfelachtige en omstreden imago van deze beroepsgroep te verbeteren.

Vertrouwensfiguur
De selecteurs, meestal in dienst van veevoederbedrijven en pluimveefokkerijen, fungeerden in die tijd als vertrouwensfiguur en vraagbaak voor zowel bedrijf als gezin. Bij ieder bezoek werd de complete bedrijfsvoering doorgenomen, maar ook de schoolkeuze van de kinderen werd besproken. De selecteurs beschikten over veel praktische kennis en ervaring. Maar, hoe goed bedoeld ook, er kleefden nogal wat bezwaren aan die situatie.

Brede vakkennis
Afgezien van het gevaar van belangenverstrengeling, betraden selecteurs, doorgaans tegen wil en dank, aangrenzende vakgebieden zonder over de vereiste vaktechnische kennis te beschikken. Van enige onderlinge afstemming en eenduidigheid in advisering was geen sprake. Iedere selecteur annex bedrijfsadviseur werkte naar eigen inzicht en ervaring. De komst van een landelijke organisatie heeft orde op zaken gesteld. Destijds door de instelling van een officieel Pluimveeselecteursdiploma. In samenwerking met de bestaande opleidingen werd een gedegen leergang opgezet. Iedere gediplomeerde selecteur beschikte voortaan over voldoende brede vakkennis.

Verbreding
Het werkterrein van Agrivaknet is in de loop der jaren sterk uitgebreid. De eerste decennia beperkten de activiteiten zich grotendeels tot de pluimveehouderij. In het begin van de jaren zeventig ontstond vanuit “het veld”, met name vanuit de mengvoederbedrijven, een toenemende behoefte aan specialisatie en verbreding van vakkennis. De vereniging speelde daar goed op in zodat sinds de jaren tachtig ook de rundvee- en varkenshouderij in ruime mate vertegenwoordigd zijn.

Verdere professionalisering
Momenteel is men bezig om de doelgroep uit te breiden met een nieuwe stuurgroep Plant. Het bestuur is in overleg met mogelijk interessante partners om hierin samen te werken. Verder is er sinds een paar jaar de mogelijkheid voor werkgevers om een bedrijfslidmaatschap af te sluiten. Dit heeft een gestage groei van ons ledenbestand teweeggebracht.
Het jaarboek, dat door de jaren heen een wat stoffig imago had gekregen, is vanaf 2015 vervangen door ons eigen magazine “De Bedrijfsadviseur”. Dit blad heeft een professionele uitstraling en wordt niet alleen onder leden, maar ook onder werkgevers, scholen en potentiële leden verspreid in een oplage van 3.000 stuks.
De ambitie van Agrivaknet om te verbinden en te versterken uit zich ook door meer met werkgevers te gaan samenwerken. We willen hen betrekken bij de organisatie van bijeenkomsten. Als kennispartner kan de werkgever hieraan een aanzienlijke bijdrage leveren.

studiedag herkauwersDe stuurgroepen herkauwers, pluimvee en varkens organiseren activiteiten die zijn toegesneden op hun eigen doelgroepen. Meestal zijn dit studiebijeenkomsten of excursies met vakinhoudelijke onderwerpen. Veelal worden deze evenementen gecombineerd met een bedrijfsbezoek of een vakbeurs.

Elke stuurgroep organiseert ongeveer drie bijeenkomsten per jaar. Naast netwerken en kennis opdoen willen we op deze manier ook de visie van onze leden verder ontwikkelen.
Mocht u suggesties of concepten weten voor Agrivaknet-evenementen, dan horen wij dit graag!

masterclass (1)De ambitie van Agrivaknet is het versterken van bedrijfsadviseurs. Om hier verder vorm aan te geven worden er regelmatig masterclasses georganiseerd. Op deze manier draagt Agrivaknet bij aan de verdere professionalisering binnen de agrarische sector. Doel is het aanbieden van verdiepende en gespecialiseerde kennis en kunde aan alle specialisten in de veehouderij.
Agrivak_logo_Masterclasses
De eisen die aan de huidige bedrijfsadviseur worden gesteld, worden steeds hoger. Agrivaknet kan een belangrijke rol spelen op het gebied van het verbinden en verbeteren van deze specialisten. De trainingen die voornamelijk op persoonlijke ontwikkeling zijn gericht, onderscheiden zich van de vakinhoudelijke onderwerpen die tijdens diergroepbijeenkomsten worden gedeeld.
conferentie 2013Jaarlijks organiseren de leden van de stuurgroep conferentie de Agrivaknet Conferentie. Na 63 succesvolle edities gaan we tijdens de 64e editie voor vernieuwing! De Agrivaknet Conferentie heeft vanaf nu Agrivaknet Expeditie.

De Expeditie opent met een plenaire spreker. Vervolgens zijn er meerdere workshops waaruit de deelnemers vooraf een keuze kunnen maken.

Het doel van deze workshops is om op een interactieve manier ervaringen uit te wisselen. De nadruk ligt bij de conferentie op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.

Aan het einde van de conferentie is er voldoende gelegenheid tot netwerken tijdens het dinerbuffet.

Uitreiking nieuwe award voor bedrijfsadviseurs 

Bij een vernieuwd evenement horen ook nieuwe programmaonderdelen. Dit jaar zal tijdens de Agrivaknet Expeditie voor het eerst ‘de Exponent’ worden uitgereikt. de Exponent is een award voor bedrijfsadviseurs die met elkaar het verschil weten te maken in de agrarische sector.